Archive for the ‘Heisenberg’ Category

NOVA TURMA: Einstein no Terceiro Milênio – E3M 2015

Posted by: Aba Cohen on April 1, 2014

forEVERyWHEREism = Bohr+Einstein+Heisenberg

Posted by: Aba Cohen on June 23, 2009